Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Regulamin bezpieczeństwa danych wraz z Polityką prywatności i polityką
cookies.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez
Krystian Gerard Militowski usług drogą elektroniczną, w szczególności za
pośrednictwem witryn WWW, e-letterów i innych form przekazu wykorzystujących
drogę elektroniczną, a należących do Krystian Gerard Militowski.
1.2. Użytkownik korzystający z witryny internetowej , a w szczególności zapisując
się na e-lettery akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Definicje
2.1. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do
promowania towarów (produktów), usług lub wizerunku Krystian Gerard Militowski
2.2. Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez
www.pozyczajzdomu.pl z zakresu sprzedaży, dystrybucji produktów i usług siecią
teleinformatyczną, reklamy, szkoleń, marketingu, transportu, logistyki, szeroko
rozumianych usług e – commerce, itp., a w szczególności dostęp do serwisów
informacyjnych znajdujących się na należących do Krystian Gerard Militowski
witrynach WWW, plików, for i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i
subskrypcji e-letterów, stron transakcyjnych, a także świadczenia innych usług.
2.3. Użytkownik – usługobiorca tj. każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i
obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług serwisu
2.4. Usługodawca – Krystian Gerard Militowski Wilczków 36 98-215 Goszczanów;
2.5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
Kontaktkrystianmilitowski@wp.pl
informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym
także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.
2.6. Sesja – okres, jaki Użytkownik spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości
przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go
zidentyfikować i posłużyć przykładowo, jako podstawa systemu uprawnień dostępu
w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje Użytkownika.
3. Rodzaje i zakres Usług, Usługodawca świadczy następujące Usługi:
3.1. Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści zawartych na należących
do Keystian Gerard Militowski witrynach WWW oraz w e-letterach przesyłanych
pocztą elektroniczną. Dobór prezentowanych treści odbywa się poprzez wyświetlenie
strony o określonym adresie URL na indywidualne zapytania Użytkownika lub przez
wybranie przez Użytkownika odpowiedniej tematyki e-lettera spośród e-letterów
oferowanych przez www.krystianmilitowski.pl Krystian Gerard Militowski
3.2. Usługi promocyjne polegające na wysyłaniu drogą elektroniczną informacji
handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez PU
3.3. Badanie opinii polegające na przeprowadzaniu anonimowych ankiet
tematycznych wśród Użytkowników.
3.4. Usługi szkoleniowe.
3.5. Zamawianie produktów i usług Usługodawcy w sklepie internetowym lub na
witrynach WWW zawierających odpowiednie formularze zamówieniowe.
3.6. Inne usługi świadczone przez Internet przez Usługodawcę z zakresu np.
sprzedaży, dystrybucji produktów i usług siecią teleinformatyczną, reklamy, szkoleń,
marketingu, transportu, logistyki, szeroko rozumianych usług e – commerce, itp.)
4. Warunki świadczenia Usług
4.1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest uzyskanie połączenia
z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecamy
przeglądarki ogólnie dostępne przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
za problemy wynikające ze stosowania innych niż wymienione przeglądarek.
4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach
opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez
Użytkownika. Korzystanie z witryn WWW należących do Usługodawcy, traktowane
jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie.
Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuje, aż do zakończenia Sesji
przez Użytkownika.
W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego
Użytkownika (przy wypełnianiu formularza zamówienia) będzie ona obowiązywać,
aż do jej aktywnego odwołania przez tego Użytkownika.
4.3. Usługobiorca, będący osobą fizyczną, może korzystać z Usługi anonimowo lub z
wykorzystaniem pseudonimu, chyba że ze względu na właściwość Usługi niezbędne
jest podanie przez Użytkownika danych osobowych i konieczność podania danych
osobowych wynika ze sposobu zamówienia i realizacji konkretnej Usługi. W
przypadku korzystania z Usługi niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi
przepisami, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych
osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności
Użytkownika. Usługodawca powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych
osobowych w powyżej określonym celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z
żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
5. Zawarcie i rozwiązanie umowy
5.1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z
Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia
umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.
5.2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za
pośrednictwem witryn WWW należących do Usługodawcy, w formie, która
umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
5.3. Każdy może i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem
umowy o świadczenie Usług.
5.4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej Usługi
bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe
ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.
6.Postępowanie reklamacyjne
Postępowanie reklamacyjne będzie rozpatrywane przez Usługodawcę każdorazowo
indywidualnie przy uwzględnieniu zasad prawa cywilnego i ogólnych reguł w tym
zakresie
7.Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach
świadczenia Usług jest Krystian Gerard Militowski Wilczków36 98-215 Goszczanów
(dalej także: Administrator Danych Osobowych PU). dokłada wszelkich starań, aby
chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób
trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w przypadkach, gdy
jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Usługodawcy,
jako Administratora Danych, oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę.
Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne.
Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie
z usług serwisu, jak również złożenie zamówienia, co w konsekwencji powoduje brak
możliwości jego realizacji przez Usługodawcę. Użytkownicy, Usługobiorcy mają
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania
zaprzestania przetwarzania swoich danych. Krystian Militowski nie ponosi
odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.
7.2. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia Usługodawca przechowuje i
przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w pkt 7.1. niniejszego Regulaminu,
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
8. Polityka prywatności
8.1. Krystian Gerard Militowski Wilczków 36 98-215 Goszcanów jako podmiot
świadczący Usługi i Administrator Danych, w pełni szanuje i chroni prawo do
prywatności wszystkich Użytkowników. Ponadto zachowuje szczególną dbałość o
przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób
uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też
przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również
bezpieczeństwo korzystania z Usług.
8.2. Ze wskazanych w pkt 8.1. względów Usługodawca wdraża i stosuje odpowiednie
rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w
prywatność Użytkowników. Z tych właśnie względów korzystanie w pełni z Usług
wymaga rejestracji oraz w następstwie pomyślnego przejścia procedury rejestracyjnej
i utworzenia profilu Użytkownika, a także każdorazowego logowania do
odpowiednich serwisów Usługodawca – jeśli taki zostały utworzone
8.3. Dane, o których mowa powyżej chronione są zgodnie z obowiązującymi
przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in.
serwer na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym,
specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i
przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony
przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych.
8.4. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności Usługodawcy należy
kierować drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z
wykorzystaniem danych zawartych w dziele 1.
8.5. Rejestracja Użytkowników i gromadzenie danych osobowych: W celu uzyskania
skorzystania z pełni z Usług, w wielu przypadkach wymagane jest dokonanie przez
Użytkowników rejestracji z wykorzystaniem przygotowanych specjalnie w tym celu
formularzy rejestracyjnych lub rejestracji za pośrednictwem upoważnionych
przedstawicieli Usługodawcy. W obu przypadkach zakres przekazywanych danych
jest ten sam, a przekazane dane chronione są w tym samym szerokim zakresie i z taką
samą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ze wskazanych wyżej względów, w formularzu rejestracyjnym należy podać
następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, adres/siedzibę oraz opcjonalnie
numer telefonu, stanowisko a w przypadku chęci otrzymania faktury również
Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub PESEL. Login i hasło niezbędne do
logowania zarejestrowanego Użytkownika, w zależności od zakresu świadczonych
Usług są przydzielane Użytkownikom automatycznie lub wybierane przez
Użytkownika podczas rejestracji. Usługodawca umożliwia zmianę adresu e-mail,
hasła, danych teleadresowych w każdym momencie. Rejestracja Użytkownika
przebiega z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz
ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym
Regulaminie, w szczególności w pkt 7.2.
8.6. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do
ich treści oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Żądanie takie użytkownik może złożyć drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź
telefonicznie z wykorzystaniem danych zawartych w dziele 1.
8.7. Udzielenie Usługodawcy przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych
osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu
rejestracyjnym lub formularzu subskrypcji, a w szczególnych przypadkach również
przez potwierdzenie poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail.
Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Administrator Danych Osobowych
ma prawo do przetwarzania udostępnionych mu przez Użytkowników danych
osobowych do celów marketingowych, promocyjnych, handlowych. Podane przez
Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez
Usługodawcę, jako Administratora Danych i podmioty przez niego upoważnione
zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Przez cele
marketingowe rozumie się możliwość przesyłanie reklam i linków sponsorowanych,
przekazywanie danych na podstawie stosownej umowy partnerom współpracującym,
oraz telemarketing.
Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych przez Usługodawcę, jako
Administratora Danych Osobowych może dotyczyć również przesyłania
Użytkownikowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za
pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu email)
i/lub w postaci sms na podany przez Użytkownika numer telefonu
komórkowego.
8.8. Dane osobowe są przekazywane Usługodawcy przez Użytkowników co do
zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie
rejestracji, zapisu wymaganych danych określonych w poszczególnych regulaminach
świadczenia usług droga elektroniczną uniemożliwia Rejestrację, złożenie
zamówienia i w konsekwencji korzystanie z części usług świadczonych przez
Usługodawcę oraz może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji. Zbiór danych
osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę zgłaszany jest przez KM
Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
8.9. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do
ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Zapewnia się możliwość
wykluczenia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w
przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umów o świadczenie Usług przez
Usługodawcę 8.10. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada
wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub
wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników
traktowany jest, jako wydzielona baza danych, w specjalnej strefie bezpieczeństwa
zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada
wyszczególniona w Polityce bezpieczeństwa grupa osób.
9. Polityka „Cookies”
Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez
serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików
„cookies” ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z
Usług Usługodawcy. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego
Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych
Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
„Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych
stosuje mechanizm plików „cookies” w celach: zapamiętania informacji o
użytkowniku; umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i rozwoju
oferty; statystycznych;
9.1. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje jednak, że
wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
korzystanie z Usług przez danego użytkownika.
9.2. Informacje zawarte w „logach dostępowych”
Usługodawca zbiera dane dotyczące korzystania z oferowanych przez nią Usług, w
tym informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „logów
dostępowych”. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w
celach statystycznych i związanych administrowaniem serwerów portali
Usługodawcy. Usługodawca informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązany do
udzielania informacji o w/w danych, w tym o numerach IP komputera
zamieszczonych w „logach dostępowych” na właściwe żądanie uprawnionych
organów państwa na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań.
9.3. Odnośniki do innych stron internetowych
Usługodawca umieszcza na stronach swoich portali odnośniki umożliwiające
Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsze
regulacje nie obejmują stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty,
niezależne od Usługodawcy
9.4. Informacje w dziennikach.
Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Usługodawcy za pośrednictwem
przeglądarki, aplikacji lub innego klienta, serwery Usługodawca automatycznie
rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje,
jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język
przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie,
który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.
9.5. Komunikacja z Użytkownikami
Usługodawca może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję
skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na
zgłoszenia i udoskonalać swoje Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty
do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług Usługodawcy.
9.6. Treści Niepożądane.
Usługodawca zachowuje szczególną staranność w zakresie bieżącego monitorowania
i usuwania ze swoich portali wszelkich treści, które są sprzeczne z prawem polskim
lub międzynarodowym, w szczególności nawołujące do nienawiści rasowej,
wyznaniowej czy etnicznej a także wszelkich przejawów przemocy lub pornografii,
innych treści nagannych moralnie lub uważanych powszechnie za nieetyczne.
9.7. Zmiany Polityki prywatności
Treść Polityki prywatności może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie
na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron portali Usługodawcy. Treść
niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie, w szczególności na skutek
rozwoju technologii internetowych, zmian przepisów prawa odnoszących się do
ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także na
skutek ciągłego rozwoju portali i działalności Usługodawcy. O treści zmian Polityki
prywatności każdy użytkownik zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie
wiadomości o takiej zmianie na stronie portali Usługodawcy
10. Postanowienia końcowe
10.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017r.
10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień
Regulaminu. Mogą być one spowodowane zmianami ustawodawczymi, rozwojem
technologii internetowych, zmianami wprowadzanymi w zasadach korzystania z
www Usługodawcy. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego
tekstu Regulaminu na witrynach WWW należących do usługodawcy.
10.3. Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w związku ze
świadczeniem Usług jest prawo polskie.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
obowiązujące przepisy prawa,w szczególności przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.